Maria
Maria
from Ukraine
See my story
Gonçalo
Gonçalo
from Portugal
See my story
Alejandra
Alejandra
from Colombia
See my story
Pier
Pier
from Italy
See my story
Sandra
Sandra
from Mexico
See my story
Frederik
Frederik
from Denmark
See my story
beign your career journey with accenture

State Street Bank
State Street Bank
location iconLocations: Kraków
level iconLevel: specialist
time iconWorking hours: Full time
Starszy Specjalista ds. Podatków - Hybrydowy
Location: Kraków

Cel stanowiska

Pod nadzorem Kierownika Zespołu, Starszy Specjalista ds. Podatków kontroluje wszystkie procesy związane z podatkami dla klientów i funduszy, za które odpowiedzialny jest jego zespół. Osoba na tym stanowisku odpowiada za dostarczenie obliczonych wskaźników podatkowych do odpowiednich stron w wymaganym terminie. Starszy Specjalista ds. Podatków jest odpowiedzialny za przygotowanie i/lub weryfikację i kontrolę pracy Specjalistów ds. Podatków oraz pomoc Kierownikowi Zespołu we wszystkich jego/jej obowiązkach. Jako doświadczony specjalista, Starszy Specjalista ds. Podatków pełni kluczową rolę w szkoleniu i rozwoju nowych członków zespołu, jest osobą pierwszego kontaktu dla wszystkich zapytań oraz zapewnia szkolenia zawodowe dla mniej doświadczonych pracowników.

Starszy Specjalista ds. Podatków jest integralnym członkiem zespołu odpowiedzialnego za dostarczanie wysokiej jakości usług danym klientom. Osoba na tym stanowisku wspiera zespół w zagadnieniach technicznych oraz odgrywa kluczową rolę w zespole dbając o odpowiednią jakość usług i komunikację z klientem wewnętrznym oraz innymi działami wspierającymi. Starszy Specjalista ds. podatków stanowi źródło wsparcia i wiedzy dla Specjalistów ds. Podatków oraz pomaga w rozwiazywaniu problemów. Osiągnięcie wysokiej jakości usług jest wynikiem wspólnej pracy całego zespołu, dlatego też Starszy Specjalista ds. Podatków musi być osobą, która potrafi pracować w zespole i dba o to aby cały zespół współpracował ze sobą.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

SPRAWDZANIE DANYCH I ASYSTOWANIE KIEROWNIKOWI ZESPOŁU

 • Sprawdza komponenty podatkowe oraz wypełniania odpowiednią listę kontrolną.
 • Współpracuje z innymi działami wewnątrz firmy oraz wspiera inne działy w celu otrzymania odpowiednich informacji bazowych, rozwiązuje problemy i wyjaśnia różnice w danych.
 • Wpólnie z Kierownikiem Zespołu współpracuje z innymi działami i lokalizacjami firmy w zakresie wszystkich aspektów działania.
 • Asystuje Kierownikowi Zespołu w organizacji pracy w oparciu o obowiązujące procedury.
 • Wspomaga Kierownika Zespołu we wprowadzaniu nowych procedur i kontroli.
 • Bierze udział w dodatkowych projektach i innych zadaniach wskazanych przez Kierownika Zespołu.

Cel stanowiska

Pod nadzorem Kierownika Zespołu, Starszy Specjalista ds. Podatków kontroluje wszystkie procesy związane z podatkami dla klientów i funduszy, za które odpowiedzialny jest jego zespół. Osoba na tym stanowisku odpowiada za dostarczenie obliczonych wskaźników podatkowych do odpowiednich stron w wymaganym terminie. Starszy Specjalista ds. Podatków jest odpowiedzialny za przygotowanie i/lub weryfikację i kontrolę pracy Specjalistów ds. Podatków oraz pomoc Kierownikowi Zespołu we wszystkich jego/jej obowiązkach. Jako doświadczony specjalista, Starszy Specjalista ds. Podatków pełni kluczową rolę w szkoleniu i rozwoju nowych członków zespołu, jest osobą pierwszego kontaktu dla wszystkich zapytań oraz zapewnia szkolenia zawodowe dla mniej doświadczonych pracowników.

Starszy Specjalista ds. Podatków jest integralnym członkiem zespołu odpowiedzialnego za dostarczanie wysokiej jakości usług danym klientom. Osoba na tym stanowisku wspiera zespół w zagadnieniach technicznych oraz odgrywa kluczową rolę w zespole dbając o odpowiednią jakość usług i komunikację z klientem wewnętrznym oraz innymi działami wspierającymi. Starszy Specjalista ds. podatków stanowi źródło wsparcia i wiedzy dla Specjalistów ds. Podatków oraz pomaga w rozwiazywaniu problemów. Osiągnięcie wysokiej jakości usług jest wynikiem wspólnej pracy całego zespołu, dlatego też Starszy Specjalista ds. Podatków musi być osobą, która potrafi pracować w zespole i dba o to aby cały zespół współpracował ze sobą.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

SPRAWDZANIE DANYCH I ASYSTOWANIE KIEROWNIKOWI ZESPOŁU

 • Sprawdza komponenty podatkowe oraz wypełniania odpowiednią listę kontrolną.
 • Współpracuje z innymi działami wewnątrz firmy oraz wspiera inne działy w celu otrzymania odpowiednich informacji bazowych, rozwiązuje problemy i wyjaśnia różnice w danych.
 • Wpólnie z Kierownikiem Zespołu współpracuje z innymi działami i lokalizacjami firmy w zakresie wszystkich aspektów działania.
 • Asystuje Kierownikowi Zespołu w organizacji pracy w oparciu o obowiązujące procedury.
 • Wspomaga Kierownika Zespołu we wprowadzaniu nowych procedur i kontroli.
 • Bierze udział w dodatkowych projektach i innych zadaniach wskazanych przez Kierownika Zespołu.

SPRAWDZANIE KALKULACJI PODATKÓW ORAZ INNYCH KOMPONENTÓW

 • Sprawdza i weryfikuje wynik procesu wyliczania komponentów podatków (zgodnie z założeniem 100% dokładności) z zachowaniem przewidzianego limitu czasowego dla wszystkich czynności.
 • Sprawdza i aprobuje racjonalność przekroczonych tolerancji dla podatków.
 • Upewnia sie ze opodatkowanie funduszy jest zgodne z przepisami podatkowymi.
 • Przygotowuje lub sprawdza naliczone podatki.

REKONCYLIACJA – ZWIĄZANA Z PODATKAMI

 • Przygotowuje i/lub sprawdza i potwierdza aktywność na elementach kalkulacji podatków w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Pomaga i udziela wytycznych innym pracownikom w wyjaśnianiu jakichkolwiek rozbieżności.
 • Weryfikuje i uzasadnia wartosci dziennych podatków.
 • Jeśli jest to wymagane wypełnia listę kontrolną zgodnie z procedurą.
 • Pomaga w przygotowaniu raportów okresowych i/lub doraźnych oraz może sprawdzać raporty przygotowane przez zespół.
 • Pomaga w przygotowywaniu oraz weryfikacji raportów specyficznych dla danego kraju, raportów dla zarządu i innych wymaganych informacji.

POZOSTAŁE

 • Gromadzi informacje niezbędne do stworzenia raportów okresowych i/lub doraźnych oraz kalkulacji podatkowych dla funduszy.
 • Dokunuje lub weryfikuje klasyfikacji papierów wartościowych pod kątem podatkowym.
 • Przesyła wszelkie wymagane dokumenty podatkowe oraz instruuje płatności podatków.
 • Kalkuluje podatki dla celów wyceny funduszy oraz księgowości.
 • Sprawdza kalkulacje podatków okresowych i/lub doraźnych w zależności od regulacji dla danego kraju i klientów.
 • W celu rozwiązywania problemów kontaktuje sie z zespołami ds. podatków w innych krajach, zespołami ds. wyceny funduszy, IT oraz innymi działami. Eskaluje problemy gdy sytuacje tego wymaga.
 • Sugeruje zmiany w procesie i procedurach oraz przygotowuje dokumentację do sprawdzenia w razie potrzeby.
 • Może być zaangażowany w projekty bieżące dotyczące zespołu i departamentu.
 • Jest zaangażowany w szkolenia i rozwój pozostałych członków zespołu.
 • Gromadzi szeroką wiedzę na temat produktów firmy.
 • Może wykonywać inne zadania przypisane przez przełożonego.

UMIEJĘTNOŚCI NIE-TECHNICZNE

KOMUNIKACJA

 • Dostarcza na czas profesjonalne odpowiedzi na wszystkie zapytania.
 • Informuje swojego przełożonego o wszystkich bieżących problemach/sprawach/zapytaniach.
 • Dba o budowanie i utrzymanie dobrych relacji ze współpracownikami i klientami wewnętrznymi.

Organizacja

 • Posiada umiejętność pracy pod presją czasu i realizacji zadań w ramach czasowych.
 • Jest systematyczny w działaniu.
 • Dba o porządek i archiwizacje dokumentow.
 • Zapewnia wydajność pracy na odpowiednim poziomie oraz odpowiednie rozłożenie pracy pomiędzy członków zespołu.

SZKOLENIA I ROZWÓJ OSOBISTY

 • Dostarcza wskazówek dotyczących szkolenia oraz szkoli pracowników z zakresu codziennych obowiązków. Szkoli i udziela wsparcia mniej doświadczonym pracownikom w zakresie procedur i procesów bankowych.
 • Aktywnie wspiera proces rozwoju nowozatrudnionych pracowników w zespole. Dostarcza technicznej wiedzy specjalistycznej w zakresie procesow oraz organizacji pracy.
 • Identyfikuje potrzeby szkoleniowe w zespole oraz upewnia się, że te potrzeby są zaspokojone.
 • Dba o własny rozwój zawodowy oraz uczestniczy w szkoleniach.

Umiejętności

 • Doskonałe zdolności analityczne i numeryczne
 • Doskonała umiejętność obsługi komputera, w tym praktyczna znajomość posługiwania się Microsoft Excel i Word
 • Konieczne dogłębne zrozumienie procesu opodatkowania funduszy
 • Doskonała znajomość języka angielskiego.

Podstawowe cele i wymagania dla stanowiska zdefiniowano w programie planowania rozwoju zawodowego i oceny rocznej

 • Pełna odpowiedzialność oraz proaktywnosc w trosce o powierzone zadania
 • Wysoka jakość i dokładność podejmowanych działań
 • Zorientowanie na dostarczanie wysokiej jakości usług
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Proaktywność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność współdziałania w zespole

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, księgowość, zarządzanie, podatki)

Doświadczenie

Wymagane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie funduszy / podatkow

Senior Tax Specialist- Associate 2 (English)

Who we are looking for:

We are looking for someone who would be processing and analyzing tax calculations for clients on a daily, weekly, monthly, quarterly, yearly and/or ad hoc basis. The Tax Specialist ensures figures are accurate and delivered to the client in a timely fashion. The Tax Specialist is the central point of contact for all tax supporting functions and analyzes the information received. The Tax Specialist makes sure any discrepancy is monitored and resolved professionally on a timely manner.

Team working on periodic deliverables only, without daily deadlines

Why this role is important to us:

The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder record keeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate. SSGS’ tools help our clients to make better investment choices and act on growth opportunities.

Join us in making your mark in the financial services industry from day one.

This role can be performed in a hybrid model, where you can balance work from home and office to match your needs and role requirements.

What you will be responsible for:

REVIEWING WORK AND ASSISTING TEAM SUPERVISOR

 • Reviews tax components and completes the reviewers’ checklist.
 • Liaises with other internal clients and supports departments for the purpose of obtaining key inputs to service delivery, resolving errors and discrepancies.
 • Assists Tax Team Supervisor in liaising with other sites on all aspects of service.
 • Assists Tax Team Supervisor in the organization of the Team and in ensuring that departmental procedures and controls are adhered to.
 • Assists Tax Team Supervisor in implementing new procedures and controls.
 • Works on projects and performs other tasks assigned by the Tax Team Supervisor.

REVIEW OF TAX CALCULATIONS AND OTHER TAX COMPONENTS

 • Reviews and approves completed tax calculations performed by Tax Specialists (with the tax accuracy goal being 100%) in accordance with agreed timeliness.
 • Reviews and approves reasonability of the tax tolerance breaches.

Technical COMPETENCIES

 • Ensures that the taxation of the fund is in line with the legislation.
 • Reviews tax provisions.

RECONCILIATION –TAX RELATED

 • Reviews and confirms the tax components activity per daily, weekly and monthly tax computations to support tax in pricing and / or tax reporting. Assists and provides direction to staff in resolving discrepancies.
 • Reviews and justifies the daily tax movements.
 • Reviews Tax Specialist’s checklist when required in accordance with procedures.
 • Assists where required in preparing periodic and ad hoc tax reports, and reviews reports prepared by the team.
 • Assists in preparation and review of country-specific reports, management reports and other information required.

OTHER

 • Gathers all required information necessary for preparation of periodic and/or ad-hoc reports or calculation of tax provisions.
 • Reviews assets classifications and offshore investments for tax purposes.
 • Submits all statutory returns and instructions associated to tax payments.
 • Calculates complex tax relief for both pricing and accounts purposes.
 • Reviews tax on a periodic/ ad-hoc basis depending on country/client specifics.
 • Liaises on issues resolution with tax teams in other locations, fund groups, IT and other units. Escalates when necessary.
 • Implements best practices for tax activities. Makes recommendations for changes to processes and procedures and prepares documentation for review as required.
 • Involvement in departmental ad-hoc projects.
 • Involvement in the training and development of other team members as necessary.
 • Other duties requested by team supervisor.

Non-technical competencies

COMMUNICATION

 • Provides timely and professional responses to all enquiries.
 • Keeps Tax Team Supervisor, informed as to the daily work progress and status of requests.
 • Establishes and maintain good working relationships with internal clients and colleagues.

Organisation

 • Demonstrates good time management and organizational skills in order to meet deadlines.
 • Maintains systematic filing practices.
 • Adheres to clean desk policy and record keeping.
 • Ensures that daily workload is allocated appropriately.

TRAINING AND PERSONAL DEVELOPMENT

 • Provides direction and training to staff in the course of their day-to-day work. Trains less experienced staff in tax and bank procedures and processes and provides guidance and an adequate source of help for questions.
 • Actively commits to development of new hires in the team. Supports and guides them in the knowledge of all technical aspects of the work, as well as in their work organization.
 • Identifies training needs within the team and ensures that those needs are met.
 • Takes responsibility for own personal development and trainings.

What we value:

These skills will help you succeed in this role:

 • Numeracy / Literacy skills
 • PC literate and competent in use of MS Excel spreadsheets and Word processing
 • A thorough understanding of fund taxation aspects is required
 • Excellent English communication

Critical Behaviors for Success at Core level:

 • Takes ownership and initiative
 • Ensures accuracy and quality
 • Provides outstanding service
 • Interpersonal skills
 • Displays insight & influence
 • Fosters collaboration and teamwork

Education & Preferred Qualifications:

 • Accountancy or Tax related degree (preferred)
 • 2+ years’ experience in fund administration / tax is required.

We Offer:

 • No intra-day deadlines
 • Permanent contract from day one
 • Additional holidays (Birthday Day Off, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
 • Gold medical package
 • Premium life insurance package and private pension plan
 • Wide range of soft skills training, technical workshops, language classes and development programs
 • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice
 • Variety of well-being programs

About State Street

What we do

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program that will help you to match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility

We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

This job is no longer available

Recruitment process for this position has ended.

Jobs that may interest you:

Fund Accounting Operations Manager, AVP
flag English
locationKraków
2022-07-04
Fund Services Tax, Associate 2
flag English
locationKraków
2022-06-28
Senior Treasury Analyst – Associate 2
flag English
locationKraków
2022-06-29

Details

 • iconFinance & Accounting, Banking
 • iconEnglish
 • iconKraków, małopolskie

Company profile

 • About us
 • Job offers (233)

Do you want to be always up to date?

Create job alert and start getting similar offers directly to your mailbox!